top of page
Payments

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта: https://interior-and-style.com, респективно да използвате предлаганите в него услуги.. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 29. 07.2018

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Личната Ви неприкосновеност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни. С цел предоставяне Услугите в сайта https://interior-and-style.com. (наричано за краткост “Сайта” или interior-and-style.com), „Интериор и стил” ЕООД („Ние“), вписано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205004517, със седалище и адрес на управление: България, Близнаци, Варна,Камчия,42,9132, обработва данни на физически лица – потребители на Сайта („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

interior-and-style.com e уеб базирана платформа, която обединява на едно място интериорни и продуктови дизайнери, търговци, потребители, производители и лица от бранша без ограничение. Зад проекта Интериор и стил e компанията .„Интериор и стил” ЕООД, която е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането и използването на Сайта. При обработването на лични данни „Интериор и стил” ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите потребители e от първостепенно значение.

По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.  

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

на описаните в „Общите условия за ползване на сайта https://interior-and-style.com

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предоставяните Услуги, подробно описани в „Общите условия за ползване на сайта https://interior-and-style.com“, НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни на следните категории физически лица:

· ползватели на Сайта без регистрация;

· ползватели на Сайта с регистрация, като потребители;

· отправили запитвания, искания или друга кореспонденция към „Интериор и стил” ЕООД;

· информация за които се съдържа в искания, запитвания, оплаквания или друга кореспонденция, отправена към „Интериор и стил” ЕООД.

II.  Лични данни, които обработваме:

Не би било възможно  да Ви предоставим Услугите на Уебсайта interior-and-style.com, ако не попълните необходимата ни за тази цел информация. В тази връзка Ние изискваме определени Ваши лични данни, а Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез нашия Сайт. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на същите. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Това са следните доста простички неща:

· имена,

· адрес,

· имейл адрес,

· парола за сайта,

· длъжност,

· град,

· телефон,

· снимка.

С цел отговор на запитвания, отправени в комуникация към „Интериор и стил” ЕООД чрез електронни форми в Сайта или чрез изпращане по регулярна или електронна поща, възможно е Ние да съхраним и обработим и допълнителна информация (извън горепосочената), посочена от Вас в самото запитване или в резултат от това обработване. Следва да имате предвид, че Вие може и посредством Ваш коментар, направен в Сайта, да ни предоставите допълнителна информация (извън горепосочената), която също да бъде обект на обработване от  „Интериор и стил” ЕООД.

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните.

На основание Вашето изрично съгласие „Интериор и стил” ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма, добавите предпочитания, настройки и др. с цел още по-ползотворно използване на нашите Услуги.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите Услуги, предоставяни на Сайта. Тази информация включва

• IP-адрес

• използвания от Вас браузър

• настройките Ви за език

• настройките Ви за дата и час.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите Услуги, предоставяни на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час.

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения.

В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.

• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.

• За измерване на посещаемостта на Сайта.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Най-общо казано обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на Услугите на Сайта. Наред с това, използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за нови и интересни предложения, както и други услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

„Интериор и стил” ЕООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите на Сайта, трети лица и „Интериор и стил” ЕООД.

• изпълнението на законови задължения на „Интериор и стил” ЕООД.

• предоставянето на услуги, които поискате от нас, както и предоставяне на информация, която би била полезна за Вас - изложения, събития.

• регистрацията Ви на уебсайта, като в този случай Ние ще използваме Вашата лична информация, за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на паролата, адреса и др.).

• администрирането на уебсайта.

• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт).

• администриране на всички конкурси и състезания, провеждани от „Интериор и стил” ЕООД .

• измерване и анализиране на нашата реклама.

• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни.

• отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „Интериор и стил” ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните Услуги.

• приемане и обработване на получени от Вас запитвания и друга кореспонденция.

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

• откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.

• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Интериор и стил” ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови ни задължения са свързани с изпълнение на предвидени в закона изисквания за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Вашете изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

„Интериор и стил” ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите на Сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, град, длъжност, телефон) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) се съхраняват за целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията /данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта/.

Файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт  се съхраняват до изтриването им от Вас или в срок до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Ви /по отношение на тези данни „Интериор и стил” ЕООД е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш. „Интериор и стил” ЕООД няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че „Интериор и стил” ЕООД бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за Нас може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта Ви/.

Автоматичен вход се съхранява за целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта /тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас/.

Бързи търсения се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви /тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация/.

Настройки се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване /в тази категория попадат настройки като избор на език и др. под/.

Кореспонденция и запитвания към нас се съхраняват докато е активен профила Ви /с цел по-добра комуникация с Вас ние запазваме този тип информация, която може да съдържа и лични данни/.

Бисквитки се съхраняват до 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите /за описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”/.

 

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„Интериор и стил” ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, НИЕ предоставяме Ваши лични данни или част от тях на:

· нашите служители и професионални съветници.

· компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин.

· други потребители на Услугите на Сайта.

· лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни.

· трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „Интериор и стил” ЕООД и/или други потребители на Сайта

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително. Ако променим структурната форма, наименованието и  или състава на нашата компания - “Интериор и стил” ЕООД, но с това НЕ променяме мерките за сигурност на личните данни, които съхраняваме, си запазваме правото да променим Политиките на сайта, без това да се отразява на законосъобразната обработка на лични данни от наша страна.

Следва да имате предвид, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт и приложението съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни – Facebook, Google +, Pinterest. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез попълване на формата за контакт: https://interior-and-style.com/contacts с отправена молба в този смисъл:

· Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

· Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

· Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълните Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

· Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

· Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват, като се спазват правилата, уредени в раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“ от настоящата Политика.

· Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

· Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

· Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

· Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

· Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

· Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

· Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  „Интериор и стил” ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

„Интериор и стил” ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите потребители, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „Интериор и стил” ЕООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“, с които можете да се запознаете от категория Меню на нашия уебсайт.

X.Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на личните данни в „Интериор и стил” ЕООД, а именно: Валентина Птица

Най-късно в 1-месечен срок от постъпване на Вашето искане, ние ще отговорим на Вашите въпроси, молби и запитвания.

· Адрес за кореспонденция: Болгария, Близнаци, Варна,Камчия,42,9132 или по e-mail

· E-mail: design_interiorstyle@abv.bg

· Форма за контакт: https://interior-and-style.com/contacts

· Тема: Лични данни

 

 

Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно :

Да Ви съдейства по отношение на правата Ви във връзка с обработването на личните данни в нашата организация.ü

Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;ü

Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;ü

При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;

Да си сътрудничи с Комисията за защитата на лични данни;ü

Да действа като точка за контакт за Комисия за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

bottom of page